Info +421 948 679 773
uprednostňujeme kontakt e-mailom

1. Slovník pojmov

Používané pojmy v tomto dokumente znamenajú:

Webové stránky – internetová stránka www.cbl.sk. Administratívny systém, ako aj všetky informácie, ktoré obsahujú sú majetkom firmy CBL s.r.o., ktorá ja poskytovateľom služieb., Hlavná 4162/8A., Bardejov-Dlhá Lúka, 08501

Užívateľ - osoba (s plnou spôsobilosťou na právne úkony, alebo fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej prisluhujú právne úkony), ktorá používa webové stránky na základe týchto predpisov a v súlade s podmienkami poskytovania služieb.

Partner - subjekt uplatňujúci kuriérsku službu podľa výberu užívateľa.

Obchodným partnerom – je každá firma, ktorá si prostredníctvom mailu, či cez stránku www.cbl.sk objednáva prepravu tovaru na území Poľskej alebo Slovenskej republiky. Každý obchodný partner získava jedinečný identifikačný kód, ktorý mu umožňuje získavať prehľad a čo najlepšiu cenu za prepravu jednotlivých zásielok.

Zásielka - je predmetom objednanej zásielky kuriérskou službou.

Zásielka je predmetom objednanej služby – a to konkrétne sprostredkovania služby cestnej prepravy, a zasielateľstvo. Je zakázané využívať zásielku na prepravu nelegálneho a zakázaného obsahu, zbraní, liekov a podobne.

Produkty - Súpis služieb ponúkaných poskytovateľom, ktorých katalóg a cenník je zverejnený na internetových stránkach, ktoré môžu byť predmetom dohody uzatvorenej medzi poskytovateľom služieb a používateľom na diaľku prostredníctvom tejto webovej stránky.

Platný cenník – je aktuálny zoznam cien za poskytnuté služby, ktoré poskytuje firma CBL s.r.o. vlastnými prostriedkami, alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. Základný cenník je uvedený na webovej stránke spoločnosti www.cbl.sk. Pre dlhodobých partnerov ponúkame špecifický cenník vytvorený na mieru.

 

2. Informácie o webe

Aby ste mohli správne používať webové stránky, je nutné mať k dispozícii počítač, komerčne dostupný softvér pre prehliadanie webových stránok a súborov, a prístup k internetu.

S využitím elektronických služieb poskytovaných www.cbl.sk, nie je žiadne konkrétne riziko v zmysle zákona o elektronických služieb. Pre využívanie našich služieb nepotrebujete využívať, sťahovať alebo zakúpiť žiadne externý software.

Správny chod webu a jeho ochranu, a ochranu informácii vykonáva povereny IT pracovník, podľa vypracovaného bezpečnostného projektu.

Nie je dovolené vykonávať nepovolené zmeny v systéme webovej stránky www.cbl.sk.

Používateľ ma zakázané poskytovať falošné osobné informácie počas objednávania služieb a registrácií

Všetky autorské práva k obsahu na webových stránkach, vrátane textu, popisy, fotky, prezentácie, vizualizácie a obrázky patria výhradne firme CBL s.r.o a sú chránené autorským zákonom. Je zakázané kopírovať, distribuovať alebo inak používať tento obsah.

V prípade nejasností otázok a poskytnutí informácii ohľadom spolupráce a nejasností nie je nutné byť registrovaný. Nebojte sa nás kontaktovať na info@cbl.sk.

 

3. Podmienky objednania kuriérskych služieb

Pri službe DEPO v Poľskej republike využívame služby jednotlivých kuriérov s ktorými majú odosielatelia zmluvy. Na Slovensku je naším partnerom kuriérska služba GLS a TOPTRANS. V Poľsku je partnerská zmluva s DPD.

Všetky ceny uvedené v cenníku sú konečné (nie sme platcom DPH)

Ceny za služby sú uvedené v eurách a poľských zlotých a zahŕňajú všetky komponenty. Firma CBL s.r.o. nie je platcom DPH.

Pre všetky služby je potrebná registrácia. Zákazník Vyplní formulár s požadovanými údajmi. Systém mu automaticky priradí ID kód

Zároveň zákazník dostane adresu DEPA kde si tovar nechá dodávateľmi zaslať. Ako náhle tovar bude doručený na danú adresu naša spoločnosť dopraví balíček zákazníkovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS či TOPTRANS na Slovensku, a DPD v Poľsku. Pri pripravovanej službe KOMPLET – si zákazník objednáva dopravu prostredníctvom stránky www.cbl.sk, a to z akejkoľvek adresy v Poľsku či na Slovensku. Službu je možné využívať v oboch smeroch, medzi oboma krajinami. Podaním objednávky sa rozumie vydanie súhlasu s týmito pravidlami.

Za poskytnutie nesprávnych rozmerov balíka a váhy, ktoré ovplyvnia dopravu balíčka si firma CBL s.r.o vymedzuje právo odmietnuť balíček ak nesplňa podmienky uvedené na stránkach www.cbl.sk.

Pri paletovej preprave sa cena a podmienky naceňujú individuálne. Pri paletovej preprave je potrebné mať službu uhradenú vopred, respektíve počas tranzitu - do doručenia tovaru.

 

4. Pravidlá pre vykonávanie kuriérskych služieb

Vyzdvihnutia zásielok prebieha cez pracovné dni a časom medzi 9:00 a 18:00, ak nie je uvedené inak. Kuriérske spoločnosti doručujú zásielky do nášho depa v Poľsku zvyčajne od 10,00-14,00. Následne sa na základe vášho ID kódu balík identifikuje, a v daný deň sa zasiela cez spoločnosť GLS na Slovensku. Dodacia lehota v rámci Slovenska je zvyčajne 24 hodín od expedovania.

V prípade nedodržania skutočných parametrov zásielok pre možnosť doručenia zásielky príjemcovi, budete musieť zaplatiť poplatok za doplnkové služby (nedodržané rozmery, vyššia váha). V tomto prípade vám bude zaslaná faktúra od poskytovateľa služieb alebo jeho partnera na základe špecifikácie konkrétnej zásielky, ktorú pripravila spoločnosť GLS.

Maximálne rozmery zásielky: dĺžka: 120 cm, šírka: 80 cm, výška 80 cm alebo súčet dĺžky a obvodu 300 cm . Prepravujeme balíky, ktorých skutočná hmotnosť nie je vyššia ako 40 kg

Vzorec pre určenie súčet dĺžky a obvodu: 2 x výška + 2 x šírka + 1 x hĺbka

Položky odosielané z adresy v zahraničí sú vykonávané prostredníctvom tretích osôb a kuriérskych spoločností, ktoré pôsobia v danej krajine, takže užívateľ objednávkou súhlasí zveriť svoj balík určenej prepravnej firme / partnerovi. Zároveň sa firma CBL s.r.o. zaväzuje chrániť všemožným spôsobom zásielky. Aj preto sú všetky zásielky poistené proti strate či krádeži, v čase od prebratia zásielky od jednej kuriérskej spoločnosti, až po jej odovzdanie druhej kuriérskej spoločnosti. Samotné kuriérske spoločnosti chránia zásielky v čase, keď ich prevážajú - na základe svojich všeobecných obchodných podmienok, ako aj na základe zmlúv, ktoré máme s nimi podpísané.

Pri službe DROPSHIPPING, resp.DOBIERKE na základe individuálnych dohodnutých podmienok zasielame balík konkrétnemu zákazníkovi. Prijatú platbu za dobierku hneď po jej obdržaní preposielame na účet nášho obchodného partnera - objednávateľa služieb. Neodeliteľnou súčasťou zmlúv je aj cenník, kde sú individuálne nacenené jednotlivé služby.

Platba za vykonané služby je pre fyzické osoby formou dobierky pri doručení balíka. Firemným zákazníkom služby fakturujeme v pravidelných intervaloch, za všetky naše služby v uplynulom období. Doba splatnosti faktúry je 7 dní. Firma CBL s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať úhradu služieb formou dobierky aj u firemných zákazníkov, pokiaľ u nich už nastal problém s platobnou disciplínou. Pri paletovej preprave je potrebné uhradiť dané služby do termínu doručenia tovaru.

 

5. Reklamácie

Nezrovnalosti týkajúce sa fungovania užívateľa webových stránok môže podať písomne na adresu CBL s.r.o., Hlavná 8., 085 01 Bardejov alebo elektronickou poštou na adresu: info@cbl.sk.

Registrovaný zákazník je povinný všetky reklamácie označiť svojím jedinečným identifikačným kódom priradeným pri registrácii, a taktiež číslom objednávky. Všetky reklamácie budú riešené okamžite, najneskôr do 30tich dní od prijatia reklamácie.

Reklamácie súvisiace s výkonom kuriérskej služby riešime nasledovne. Ak príde poškodená zásielka k nám – nepreberieme ju. Pracovník depa spisuje formulár o poškodení s daným kuriérom, a o poškodení informujeme zákazníka. Ak nastane poškodenie na ceste ku koncovému zákazníkovi – ten spíše formulár o poškodení s daným kuriérom. Následne sme nápomocný pri hľadaní riešenie s danou kuriérskou spoločnosťou.

 

6. Osobné údaje

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi prostredníctvom kontaktného formulára alebo objednávky sú spracovávané CBL s.r.o. So spracovaním týchto osobných údajov sa vzťahujú všetky ustanovenia právnych predpisov všeobecne platných v Slovenskej republike.

Užívateľ musí mať právomoc kontrolovať svoje osobné údaje uvedené v odseku. 1, upravovať ich a požadovať ich odstránenie, ako aj iné práva ustanovené predpismi všeobecne platné, uvedené v odseku. 3.

Osobné údaje uvedené v odseku. 1, nesmú byť sprístupnené tretím osobám, s výnimkou rozsahu Partnerom potrebnom pre výkon požadovanej služby.

Osobné údaje odosielateľa a príjemcu, využívajúcich pripravovanú služby KOMPLET poskytované prostredníctvom stránky www.cbl.sk. sú odovzdávané kuriérom pri objednávaniu služieb. Prenos týchto údajov je na základe dohôd medzi poskytovateľom služieb a kuriérom a má zásadný význam pre riadny priebeh doručenia kuriérom.

 

7. Riešenie sporov

Urovnanie sporu medzi CBL s.r.o. a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, podliehajú súdy v súlade s príslušnými všeobecne platnými ustanoveniami Slovenskej republiky.

 

8. Záverečné ustanovenia

Predajná zmluva produktov – služieb prepravy, uzavretá prostredníctvom tejto webovej stránky www.cbl.sk sa uzatvára v súlade s predpismi slovenského právneho poriadku. V záležitostiach, ktoré nie sú regulovane v týchto pravidlách sú regulované predpismi zákona Slovenskej republiky.

Súčasné predpisy sú dodané v elektronickej podobe (súbor PDF) Klientovi zdarma, na vyžiadanie.

Nariadenie nadobudne účinnosť dňom 1. juna 2015.

 

CBL s.r.o.

Hlavná 8.,

Bardejov, 08501

IČO: 47927356

DIČ: 2024149787

IČ DPH: Neplatca DPH